Inloggen
Wachtwoord vergeten

Vul hier het e-mail adres in waarmee u geregistreerd bent.

Wij zullen u een nieuw wachtwoord mailen indien uw E-mail bij ons bekend is.

Algemene Leveringsvoorwaarden Socius.nu

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met
hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden van Socius.nu;

Dienst(en):

de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Socius.nu en Wederpartij
gesloten Overeenkomst;

Gebruikers:

de zakelijke gebruikers van de Site die een profiel hebben geplaatst op de Site
alsmede alle andere gebruikers die gebruik maken van de Dienst(en) en of Site
van Socius.nu

Socius.nu:

Socius Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
gevestigd te Alkmaar

Overeenkomst:

de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond
waarvan Socius.nu Dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop
deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Site:

De internetsite van Socius.nu te bereiken via de domeinnaam www.Socius.nu,
alsmede alle andere internetsites van Socius.nu bereikbaar via aan deze
domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.

Toegangscode:

een door de Socius.nu aan Wederpartij toegekende unieke combinatie van letters,
cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang
tot de Dienst(en) kan worden verkregen;

Wederpartij:

iedere (rechts)persoon die met Socius.nu een Overeenkomst heeft gesloten.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of
andere rechtsbetrekking tussen Socius.nu en Wederpartij.

2.2 Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden
slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Socius.nu zijn bevestigd.

2.3 Alle aanbiedingen door Socius.nu aan Wederpartij zijn vrijblijvend.

2.4 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanmelding door
Wederpartij en de schriftelijke bevestiging daarvan door Socius.nu. De inhoud
van de Overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke bevestiging van Socius.nu
en bij gebreke daarvan door de factuur. Wanneer Wederpartij met gebruikmaking
van het internet een digitale (on-line) aanmelding verstuurt, geldt dat de
Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door Socius.nu.aan Wederpartij is verstuurd. Wederpartij dient onmiddellijk te reageren na
ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door Socius.nu
wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of
wanneer de aanmelding door Wederpartij in het geheel niet
(schriftelijk/digitaal) is verstuurd.


2.5 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal een door Wederpartij gewenste
wijziging in de Overeenkomst uiterlijk binnen een (1) werkdag kunnen
plaatsvinden en slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Socius.nu.

2.6 Wederpartij heeft, in geval van een Overeenkomst met een looptijd van 12
maanden, het recht om uiterlijk binnen een (1) werkdag na de totstandkoming van
de Overeenkomst de aan Socius.nu verstrekte opdracht schriftelijk, eventueel
per fax of e-mail, te beëindigen, zulks onder gelijktijdige betaling aan Socius.nu
van een door Socius.nu naar maatstaven van redelijkheid te bepalen vergoeding,
echter van minimaal 25% van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van
50,00 EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder mede begrepen de personele en
administratieve kosten.
Socius hanteert een opzegtermijn van 2 maanden voor beëindigen van het lidmaatschap jaar.

2.7 Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de
leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Socius.nu
kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Socius.nu
is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk
voorschrift.

2.8 De Site vervat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Socius.nu
is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van
derden.

2.9 De Site bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden
zijn opgenomen. Socius.nu staat niet in voor de juistheid of volledigheid van
dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Socius.nu of derden.

2.10 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven
deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover
dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard
van de betreffende clausule voortvloeit.

3. Gebruik Toegangscode en de Dienst

3.1 Socius.nu zal ernaar streven om binnen een werkdag na totstandkoming van de
Overeenkomst Wederpartij van een of meer Toegangscodes te verschaffen.

3.2 Wederpartij is slechts gerechtigd de door Socius.nu toegekende Toegangscode
te verstrekken aan haar eigen werknemers, die de Toegangscode nodig hebben ter
vervulling van de netwerk of communicatieactiviteiten van Wederpartij.
Wederpartij Socius.nu op de hoogte stellen van de identiteit van de in de
eerste zin bedoelde werknemers.

3.3 Het recht tot gebruik van een Dienst (bijvoorbeeld columns, vacatures of
enige andere Dienst die nader wordt beschreven in de Overeenkomst) is beperkt
tot netwerk en communicatieactiviteiten ten behoeve van de interne organisatie
van de Wederpartij zelf. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te
dragen en/ of te (sub)licentieren aan derden. Het recht van gebruik van een
Dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van de Wederpartij,
die de Toegangscode hebben verkregen ten behoeve van het profiel van
Wederpartij.

3.4 Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie de Toegangscode door
Wederpartij is verstrekt niet langer voor Wederpartij werkzaam zijn, zal
Wederpartij Socius.nu hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dit geval
is het Socius.nu toegestaan om Wederpartij een nieuwe Toegangscode te
verstrekken.

3.5 Voorts staat Wederpartij er voor in dat deze werknemers de Toegangscode en
de Dienst slechts ten behoeve van de profielen of netwerkactiviteiten van Wederpartij
zullen gebruiken.

3.6 Socius.nu heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder
medebegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van
ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Toegangscode
en de Dienst aan Wederpartij in rekening te brengen.

4. Elektronische communicatiemiddelen

4.1 In het geval communicatie tussen Socius.nu en Wederpartij geschiedt met
behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van
dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard
virusprotectie. Socius.nu is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor
eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere
onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd
ontvangen berichten.

4.2 Wederpartij dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat
derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.


5. Prijs en betaling

5.1 De overeengekomen prijs voor het gehele termijn van de Overeenkomst is na
aanvang van de Overeenkomst direct opeisbaar. Mogelijke afspraken tussen Socius.nu
en Wederpartij om de prijs gespreid over meerdere facturen in rekening te
brengen doen hier niets aan af.

5.2 Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de
facturen door Wederpartij overeenkomstig de op deze facturen vermelde
betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden, binnen
dertig dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag
op de bankrekening vermeld op de factuur dan wel door middel van een door Socius.nu
geaccepteerde creditcard of online betaalmethode.

5.3 Tenzij anders overeengekomen en zonder afbreuk te doen aan het in artikel

5.4 De gehanteerde prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden
opgevraagd bij Socius.nu. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Socius.nu
in EUROS, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

5.5 Socius.nu behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en
andere producten te wijzigen of te herzien. Socius.nu zal dergelijke
prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de
Site plaatsen

5.6 Indien Wederpartij voor de betaling van het uit hoofde van de gesloten
Overeenkomst verschuldigde bedrag een of meerdere machtiging(en) tot
automatische incasso heeft afgegeven, is zij behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van Socius.nu niet gerechtigd deze machtiging te
eniger tijd in te trekken.

5.7 Indien Wederpartij voor de betaling van het uit hoofde van de gesloten
Overeenkomst verschuldigde bedrag een machtiging tot automatische incasso heeft
afgegeven, is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake
verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de
incasso mogelijk te maken. Binnen deze periode zal Socius.nu voor de uitvoering
van de incasso zorg dragen.

5.8 Indien Wederpartij machtiging heeft gegeven voor een automatische incasso
zoals genoemd in artikel 5.6, en Socius.nu niet in staat is om verschuldigde
bedragen te incasseren, is het door Wederpartij verschuldigde bedrag in zijn
geheel direct opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot
automatische incasso over te gaan. Het staat Socius.nu in dat geval vrij om
alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen.

5.9 Indien Wederpartij niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment
tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment
geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.

5.10 Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn
is afgelopen, komen ten laste van Wederpartij. Indien Socius.nu het nodig acht
de vordering in handen van derden te stellen, wordt Wederpartij daaromtrent
schriftelijk van op de hoogte gesteld. Socius.nu is eveneens gerechtigd de in
verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het
door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die
procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld..

5.11 Socius.nu is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij te verlangen dat
zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Socius.nu
bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot
of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Socius.nu tot uitvoering van
de overeenkomst overgaat.

6. Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij Eigendom

6.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere gebruikers van de
Site geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij.

6.2 Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene
Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en
gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (on-line)
gebruiker verwacht mag worden.

6.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Wederpartij de beschikking
heeft over persoonsgegevens. Wederpartij zal de bepalingen van de van
toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

6.4 Wederpartij onthoudt zich ervan Socius.nu of derden bij het gebruik van de
Dienst(en) of de Site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt
onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele
eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van Socius.nu,
het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie,
het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij, het
achterhouden van informatie die relevant is voor enige door de Wederpartij
geplaatste profielen; het plaatsen van een vacature voor een ander doel dan het
werven van personeel voor die vacature; het verwijderen en/of wijzigen van het
materiaal, dat door anderen op de Site is geplaatst; het schenden van privacy
of publiciteit van Socius.nu, het schenden of het pogen te schenden van de
veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de
juiste werking van computersystemen van Socius.nu of derden wordt verhinderd,
dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden
verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden,
dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig
recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene
Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

6.5 Het is Wederpartij niet toegestaan om respondenten op geplaatste profielen
door te verwijzen naar, door te linken naar, te refereren aan of op wat voor
manier dan ook aandacht te vestigen op (websites van) derde partijen, waaronder
met name wordt verstaan zakelijke netwerken, online social media of
communicatieplatformen in de ruimste zin van het woord.

6.6 Onverlet het overige in dit artikel 6 bepaalde, zal de Wederpartij zich te
allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, de Site en de
gegevens waartoe middels de Diensten of de Site toegang verkregen kan worden.
Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan (i) het ongevraagd en zonder
voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische
berichten van commerciële aard aan Gebruikers van Socius.nu ('spammen') die
niet strekken tot de vervulling van het netwerk; (ii) het benaderen van
Gebruikers voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de Gebruiker zich bij
Socius.nu heeft aangemeld; en(iii) het langs geautomiseerde weg, zoals met
behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Site of onderdelen daarvan
opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de
databank(en) van Socius.nu ('spideren'/'harvesten'/'uitmelken'). Indien Socius.nu
een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Wederpartij, dan is
Wederpartij Socius.nu zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd van EURO 10.000 (tienduizend EURO) per gebeurtenis
en is Socius.nu gerechtigd om de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke
ingang te ontbinden.

6.7 Het is Wederpartij niet toegestaan om de (HTML) codes die door Socius.nu
zijn beschreven voor het aanmaken van profielen op de Site te kopiëren, te
wijzigen of aan te passen anders dan conform de door Socius.nu verstrekte
instructie.

6.8 Onverlet de andere rechten van Socius.nu zal Wederpartij op eerste verzoek
van Socius.nu zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig)
uur materialen van de Site verwijderen indien deze naar de mening van Socius.nu
inbreuk maken op enig recht van derden.

6.9 Wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon, geeft Socius.nu toestemming
tot het verzenden aan Wederpartij van ongevraagde elektronische berichten
inzake nieuws, ontwikkelingen of andere informatie met betrekking tot door Socius.nu
verleende diensten en haar website, onverlet het recht van Wederpartij deze
toestemming in de toekomst te herroepen.

Socius.nu houdt zich het recht voor om in het geval van het refreshen, updaten
en/of vernieuwen, of het aanbrengen van wat voor verandering dan ook aan een
vacatureplaatsing te beschouwen als een nieuwe vacatureplaatsing indien zij dit
van toepassing acht.. Deze als nieuw te beschouwen vacatureplaatsing kan aan
Wederpartij in rekening worden gebracht.

7. Rechten en Verplichtingen van Socius.nu

7.1 Socius.nu verschaft Wederpartij toegang tot haar Site en gebruik van de
overeengekomen Diensten tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen
prijs.

7.2 Socius.nu zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar
Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig
mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel zij hier naar streeft, in
redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten.
De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij,
indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens
handelen of nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens
handelen in strijd is met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

7.3 Socius.nu heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing
de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn
jegens Wederpartij. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door
Wederpartij en welke langer dan 5 werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft
Wederpartij slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de
Dienst(en) waartoe Wederpartij gedurende de storing geen toegang toe had.

7.4 Socius.nu behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de
(toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van
de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze
waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en),
zal Socius.nu Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

7.5 Socius.nu behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor plaatsing van profielen,
vacatures, bedrijfspresentaties en/of andere vormen van “exposure” op de Site
door Wederpartij te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te verwijderen van
de Site indien naar het oordeel van Socius.nu een dergelijke plaatsing
onrechtmatig is jegens een derde , in strijd is met enige overeenkomst tussen Socius.nu
en Wederpartij, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden
gekwalificeerd of, naar het oordeel van Socius.nu, als aanstootgevend of
onnodig grievend dient te worden aangemerkt. Onverlet de overige rechten van Socius.nu
zal Wederpartij op eerste verzoek van Socius.nu zo spoedig mogelijk doch in
ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur de gewraakte informatie van haar
databestand op de Site van Socius.nu verwijderen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Socius.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is
van of samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de Site, of tijdelijke
onbeschikbaarheid van de Diensten, een toerekenbare tekortkoming, een
onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

8.2 Socius.nu is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval
wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving
van Wederpartij of wanneer de via de profielen van Socius.nu betrokken
werknemers of derden niet naar tevredenheid functioneren.

8.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet
in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Socius.nu
of van haar leidinggevende ondergeschikten.

9. Overmacht

9.1 Indien Socius.nu niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar
verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming
niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal
duren dan dertig dagen (30), zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.

9.2 Indien Socius.nu bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen, is Socius.nu bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het
leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

9.3 Van overmacht van Socius.nu in de zin van dit artikel wordt verstaan elke
van de wil van Socius.nu onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van
haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd
of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Socius.nu
kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten
van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval
maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die
consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen
die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur,
uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Socius.nu.

10. Geheimhouding

10.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle
gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen
van de andere partij.

10.2 De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 10.1 duurt
voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de overeenkomst.

10.3 Voor het gebruik en de geheimhouding van de Toegangscode geldt het bepaalde
in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

11. Duur en beëindiging

11.1 De Dienst zal worden verleend door Socius.nu aan Wederpartij gedurende de
termijn zoals overeengekomen tussen partijen en vastgelegd in de Overeenkomst.
Zowel Socius.nu als Wederpartij is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen
de einddatum van de Overeenkomst met een opzegtermijn van twee maanden. Behoudens

anders bepaald in deze Voorwaarden is tussentijdse opzegging niet toegestaan.

11.2 Indien de Wederpartij één van zijn verplichtingen jegens Socius.nu niet
nakomt of Socius.nu goede reden heeft om te vrezen dat de Wederpartij zijn
verplichtingen niet zal nakomen en de Wederpartij is niet in staat om op eerste
verzoek van Socius.nu adequate zekerheid voor de nakoming van zijn
verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de Wederpartij,
de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement
wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest,
dan heeft Socius.nu het recht (verdere) uitvoering van alle met de Wederpartij
gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Socius.nu op
schadevergoeding.

12. Diversen

12.1 Het is Wederpartij niet toegestaan om de Overeenkomst tussen Socius.nu en
Wederpartij, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of
verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van Socius.nu

12.2 Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig,
niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van
de Voorwaarden onverminderd van kracht.

12.3 Op de Overeenkomst tussen Socius.nu en Wederpartij is Nederlands recht van
toepassing.

12.4 Socius.nu heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een
wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot
stand gekomen Overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden
dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Wederpartij. Indien abonnee niet
instemt met de wijziging, heeft Wederpartij het recht de Overeenkomst op te
zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Voor de
kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.

12.5 In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop
voortbouwende overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke
schikking.

12.6 Alle geschillen tussen Socius.nu en Wederpartij zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in Alkmaar.

12.7 Alle aanspraken van Wederpartij vervallen twaalf maanden nadat de
Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder
als door de wet is aangegeven.

12.8 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie bij de Arrondissementsrechtbank
te Alkmaar onder nummer   
, worden
beschikbaar gesteld op de Site en worden, voor zover zij niets reeds ter hand
zijn gesteld, op eerste verzoek aan Wederpartij toegezonden.

Indien diensten worden afgenomen betreffende Socius.nu 'eCommerce' dan zijn
de onderstaande Leveringsvoorwaarden 'eCommerce'in aanvulling op de Algemene
Voorwaarden Socius.nu van toepassing.


SOCIUS.NU: LEVERINGSVOORWAARDEN ECOMMERCE

Inleiding

1. Op deze pagina staan de Leveringsvoorwaarden eCommerce waaronder de
Gebruiker van de Dienst(en) en of Site van Socius.nu met betrekking tot de in
het kader van de afgesloten Overeenkomst eCommerce inzake de aankoop van Socius.nu
eCommerce producten zoals ‘Jobpostings’ (vacatureplaatsingen) en/of ‘PROFIELEN
Acces’ (PROFIELEN Database toegang ), zoals hieronder beschreven, mag en dient
te gebruiken.

2. Lees deze overeenkomst zorgvuldig. Indien U niet akkoord gaat met deze
Leveringsvoorwaarden eCommerce, kunt U geen gebruik te maken van de Dienst(en)
en of Site van Socius.nu.

3. Door gebruik te maken van de Dienst(en) en/ of Site stemt U in met de door Socius.nu
hieraan verbonden navolgende Leveringsvoorwaarden eCommerce.

4. Met de hierna te gebruikte omschrijvingen “Wederpartij” en “Gebruiker(s)” of
“U” worden bedoeld iedere (rechts)persoon die toegang verkrijgt tot de Site om
welke reden dan ook.

1. Definities

1.1 In deze Leveringsvoorwaarden eCommerce hebben de volgende begrippen, die
met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

Leveringsvoorwaarden eCommerce: deze Leveringsvoorwaarden eCommerce van Socius.nu;

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Socius.nu die
Wederpartij bij deze Leveringsvoorwaarden eCommerce zijn overhandigd;

Dienst(en): de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Socius.nu
en Wederpartij gesloten Overeenkomst;

Faciliteiten: de gebruiksmogelijkheden die Socius.nu op haar site ter
beschikking stelt voor de overeenkomstig een contract of gebruikersovereenkomst
aan Gebruikers aangeboden diensten en faciliteiten;

Hyperlink: een verwijzing op de Site naar een andere website;

Materiaal: de content, uitwerkingen en inrichting van de Site;

Overeenkomst eCommerce: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of
digitale vastlegging, op grond waarvan Socius.nu dienst(en) aan Wederpartij ter
beschikking stelt, en waarop deze Leveringsvoorwaarden eCommerce en de Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn;

Site: De internetsite van Socius.nu te bereiken via de domeinnaam www.Socius.nu,
alsmede alle andere internetsites van Socius.nu bereikbaar via aan deze
domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen;

Toegangscode: een door de Socius.nu aan Wederpartij toegekende unieke
combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de
gebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) kan worden verkregen.

2. Algemeen

2.1 Deze Leveringsvoorwaarden eCommerce zijn samen met de Algemene Voorwaarden
van toepassing op elke Overeenkomst eCommerce of andere rechtsbetrekking tussen
Socius.nu en Wederpartij.

2.2 Voor alle verder niet in deze Leveringsvoorwaarden eCommerce genoemde
onderwerpen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals HIERBOVEN
vermeld.

2.3 Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden
slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Socius.nu zijn bevestigd.

2.4 Alle aanbiedingen door Socius.nu aan Wederpartij zijn vrijblijvend.

3. Looptijd en beëindiging overeenkomst

3.1 De looptijd van de Overeenkomst eCommerce en deze Leveringsvoorwaarden
eCommerce (de “Looptijd”) zal aanvangen op de datum waarop U de Overeenkomst
eCommerce sluit (de “Ingangsdatum”) en zal aflopen op de einddatum zoals in de
Overeenkomst eCommerce overeengekomen, en kan, behalve voor zover hieronder
bepaald, niet worden opgezegd of ontbonden door (een der) partijen.

3.2 Indien Wederpartij één van zijn verplichtingen jegens Socius.nu niet nakomt
mag Socius.nu onmiddellijk alle wachtwoorden (‘pass words’), de Toegangscode en
andere toegangscodes opschorten.

3.3 In geval van het niet nakomen van een verplichting van Wederpartij jegens Socius.nu
zal Socius.nu Wederpartij daar onmiddellijk van op de hoogte stellen en indien
herstel mogelijk is, dient Wederpartij de niet-nakoming binnen 10 dagen naar
redelijke tevredenheid van Socius.nu te herstellen. Indien herstel niet
mogelijk is of niet plaats vindt binnen die periode van 10 dagen, mag Socius.nu
(a) de Overeenkomst eCommerce ontbinden en/of (b) gebruik maken van alle andere
beschikbare rechtsmiddelen om naleving van de Overeenkomst eCommerce af te
dwingen en betaling te verkrijgen onder de Overeenkomst eCommerce, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, het verwijderen van de door de Wederpartij
geplaatste postings op de Site, en onmiddellijke beëindiging van de registratie
van de Wederpartij, of diens mogelijkheid toegang te verkrijgen tot de Site. In
dat geval zijn alle onder de Overeenkomsten eCommerce verschuldigde bedragen
terstond opeisbaar en is Wederpartij vergoeding van alle kosten van Socius.nu
en juridische kosten verschuldigd.

3.4 Elk der partijen mag de Overeenkomst eCommerce ontbinden indien (i) er
beslag wordt gelegd op zaken van de andere partij, (ii) de andere partij
surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of
anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

3.5 Socius.nu is gerechtigd de Overeenkomsten eCommerce te beëindigen indien
Wederpartij niet in staat is aan de betalingsvoorwaarden van Socius.nu te
voldoen, of indien Socius.nu niet in staat is om de gegevens die Wederpartij in
het kader van zijn registratie op de Site of zijn toegang tot de Site heeft
ingediend, na te trekken en of de authenticiteit ervan te bepalen. Inbreuk door
de Wederpartij op enige bepaling uit een overeenkomst met Socius.nu zal een
tevens inbreuk tot gevolg hebben op alle andere overeenkomsten tussen partijen.

4. Profiel Acces (profiel toegang)

4.1 De PROFIELEN Database op de Site is een besloten database die slechts en
alleen door Wederpartij gebruikt mag worden indien hiervoor een geldige
toegangscode is verkregen. Elke toegangscode tot de PROFIELEN-Database staat
één enkele gebruiker toe om toegang te verkrijgen tot de PROFIELEN-Database
door het gebruiken van een uniek password in overeenstemming met de voorwaarden
van het specifieke profiel-pakket dat gekozen is.

4.2 PROFIELEN toegangspakketten voorzien in toegang tot de PROFIELEN-Database
in overeenstemming met (i) de geografische segmenten van de PROFIELEN-Database
toegankelijk voor een toegangscodehouder en (ii) de periode waarin het
toegestaan is om de PROFIELEN-database te betreden (Toegangsperiode).

4.3 Wederpartij is slechts gerechtigd de door Socius.nu toegekende Toegangscode
te verstrekken aan haar eigen werknemers, die de Toegangscode nodig hebben ter
vervulling van de uitwerking van de profielen van Wederpartij. Wederpartij is
slechts gerechtigd één Toegangscode per werknemer te verstrekken. Op eerste
verzoek van Socius.nu dient Wederpartij Socius.nu op de hoogte stellen van de
identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.

4.4 Indien Wederpartij in tegenstelling tot het in dit artikel 7.3 bepaalde de
hem toegewezen Toegangscode aan andere dan hierboven omschreven personen of
partijen verstrekt, is Socius.nu gerechtigd om de Overeenkomst eCommerce met
Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.

4.5 Wederpartij is gerechtigd om gedurende de geldigheidsperiode van de door Socius.nu
verstrekte toegangscode de betreffende code naar haar eigen inzicht te
wijzigen.

4.6 Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie de Toegangscode door
Wederpartij is verstrekt niet langer voor Wederpartij werkzaam zijn, zal
Wederpartij Socius.nu hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dit geval
is het Socius.nu toegestaan om Wederpartij een nieuwe Toegangscode te
verstrekken.

4.7 Socius.nu behoudt zich het recht voor om periodiek de verstrekte
Toegangscodes te wijzigen, en de eventueel eerdere in de Toegangscode door
Wederpartij aangebrachte wijzigingen te blokkeren.

4.8 Indien door Wederpartij een PROFIELEN-Database pakket wordt gekocht als
onderdeel van een overkoepelend pakket met een langere looptijd dan dat van de PROFIELEN-Database,
dient, indien bij afloop van het PROFIELEN Databasepakket alsnog besloten wordt
de looptijd van het PROFIELEN-Databasepakket te verlengen, deze verlenging in
een nieuwe vereenkomst tussen de partijen vastgelegd te worden, met als
ingangsdatum voor de nieuwe overeenkomst de eerstvolgende dag opvolgend na de
expiratiedatum van de eerdere overeenkomst.

4.9 Ingeval partijen geen nieuwe overeenkomst sluiten inzake de verlenging van
een hieronder afgenomen PROFIELEN- Database pakket, met een toegangsperiode die
zich uitstrekt tot na afloop van de Looptijd, dan zal de toegangsperiode een
looptijd hebben die afloopt tegelijkertijd met de Overeenkomst eCommerce.

5. Gebruik van de Site

5.1 Wederpartij zal zich onthouden van gebruik van de Site (a) om materiaal te
verzenden, distribueren, opslaan of vernietigen in strijd met de Nederlandse
wet en/of regelgeving (b) op een wijze die inbreuk maakt op auteursrechten, merken,
know how , of andere intellectuele eigendomsrechten van derden of inbreuk maken
op de privacy of andere persoonlijke rechten van derden of (c) op een wijze die
onrechtmatig is jegens een derde, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan
worden gekwalificeerd of als aanstootgevend of onnodig grievend dient te worden
aangemerkt of (d) door het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming
verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard
aan Gebruikers van Socius.nu.

5.2 Het is Wederpartij niet toegestaan om inbreuk te maken op of om een poging
tot inbreuk te maken op de beveiliging van de Site, inclusief maar niet beperkt
tot (a) toegang te verschaffen tot data niet bedoeld voor zulk gebruik of in te
loggen op de server of op het account waartoe de gebruiker niet bevoegd is, (b)
pogen zonder geldige toestemming de kwetsbaarheid van het systeem of van het
netwerk te onderzoeken, aftasten of testen, of om de beveiliging of de
verificatiemaatregelen te schenden, (c ) te trachten de service aan een
gebruiker, host of netwerk, te storen of te onderbreken door middel van
bijvoorbeeld het aanbrengen van een virus op het netwerk, overladen,
`flooding´, ´spamming`, `mailbombing’ of ‘laten crashen’, (d) ongevraagd en
zonder voorafgaande toestemming e-mails of andere elektronische berichten van
commerciële aard die niet strekken tot de vervulling van een vacature Socius.nu
aan gebruikers van Socius.nu te zenden, of (e) een (gedeelte van de)
kopinformatie een TCP/IP, of enig ander deel van de kopinformatie van een email
of nieuwsgroepbericht na te maken. Schendingen of inbreuk van het systeem en/of
de systeem of netwerkbeveiliging kunnen civiel- of strafrechtelijke gevolgen
hebben. Socius.nu zal voorvallen waarbij dit het geval is of lijkt te zijn
onderzoeken en zal zonder verder voorbehoud volledige medewerking verlenen aan
de gerechtelijk en andere instanties die plegers van dergelijke overtredingen
opsporen en vervolgen.

5.3 De Site mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden door individuen
die online willen netwerken.

5.4 Wederpartij is niet toegestaan om de Site te gebruiken voor een van de
volgende punten: het invoeren van incomplete, valse of onnauwkeurige
biografische informatie die niet overeenstemt met de exacte PROFIEL gegevens
van de gebruiker; het implementeren van franchise of pyramide schema., `club
lidmaatschap`, distributie- of agentuurovereenkomst of andere zakelijke
voorstellen die een periodieke - of vooruitbetaling eisen, werving van andere
leden, het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan
wel gegevens van derden toevoegen, het schenden van privacy of goede naam van Socius.nu, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het
zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van
computersystemen van Socius.nu of derden wordt verhinderd, dan wel dat het
gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd, oneigenlijk
gebruik van de Diensten, de Site en de gegevens waartoe middels de Diensten of
de Site toegang verkregen kan worden, en enige andere actie die kan of zou
kunnen resulteren in een onevenredig grote belasting van de Site en de
infrastructuur van de site.

5.5 Het is Wederpartij niet toegestaan om, indien zij de beschikking heeft over
een wachtwoord waarmee toegang kan worden verkregen tot een niet-publiekelijk
toegankelijk deel van de Site, dit wachtwoord te delen met andere partijen om
dit wachtwoord te gebruiken voor niet-geautoriseerde handeling, of om op enige
wijze andere software, zoekmachines, zoekagenten of welk ander middel dan ook
(inclusief, maar niet beperkt tot, browsers, spiders, robots, avatars of
intelligente zoekagenten) dan die van Socius.nu, of van de algemeen
geaccepteerde software als bv Netscape Navigator en Microsoft Explorer te
gebruiken om van de Site gebruik te maken en zich in de virtuele ruimte ervan
te verplaatsen en te navigeren, of te trachten om de software en de codes van
de Site te ontcijferen, te wijzigen, te des assembleren of door herleiden, te
ontleden of op enige andere wijze een gedeelte van de site te vervalsen, of op
enige wijze materialen of informatie van de Site te verzamelen, kopiëren of na
maken of delen van de Site op enige wijze door te schakelen of na te maken.

5.6 Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de
folders, leaflets, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij
benadering. Socius.nu kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid
van deze opgaven, en gaat met de plaatsing niet automatisch akkoord met de
inhoud, mening of andere standpunten van de partij welke de informatie op de
Site heeft geplaatst. Socius.nu is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te
leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen
aan enig wettelijk voorschrift. Wederpartij erkent dat elk vertrouwen op of
zich baseren op door derden op de Site geplaatste informatievolledig op haar
eigen verantwoording en risico is.

5.7 Socius.nu treedt slechts als bemiddelende partij op voor de online
aangeboden faciliteiten ten behoeve van de gebruikers van haar Diensten en
heeft onder geen voorwaarde de verplichting om informatie die niet van Socius.nu
afkomstig is vooraf op inhoud of juistheid te controleren, en zij is niet
gehouden om reeds door gebruikers geplaatst materiaal verder onder enige vorm
van toezicht te houden.

5.8 Socius.nu behoudt zich het recht voor gebruikers die zich schuldig maken
aan schending van de voorwaarden en condities van de Algemene Voorwaarden of
deze Leveringsvoorwaarden eCommerce zonder bericht en enig voorbehoud verdere
toegang tot de Site te ontzeggen, alsmede om de betreffende plaatsingen en
informatie van de Site te verwijderen. Socius.nu is gerechtigd om, indien er
naar haar oordeel aanleiding toe bestaat, verdere actie naar aanleiding van
geplaatst materiaal of informatie te ondernemen, indien zij meent dat
betreffend materiaal op enigerlei wijze schade of enige andere vorm van
overlast ten laste van Socius.nu, haar ISP’s of andere gebruikers van de door
haar aangeboden faciliteiten kan veroorzaken.

5.9 Door op de Site op enig openbaar of besloten gebied materiaal te plaatsen,
inclusief forums, ‘messageboards’, ‘chatrooms’ of wedstrijden, verleent
Wederpartij aan Socius.nu en alle daaraan geassocieerde ondernemingen het
royalty-vrije, onherroepbare, termijnloze, sub-licentieerbare (via meerdere
verbindingen) niet-exclusieve recht om de inhoud van de plaatsing te gebruiken,
reproduceren, aan te passen, publiceren, vertalen, afgeleide werken aan te
ontlenen en/of de inhoud (geheel of gedeeltelijk) plaatselijk, internationaal
of wereldwijd bekend te maken, en/of het op te nemen, deel uit te laten maken
op of op enigerlei andere wijze te verwerken in enige vorm, media of
technologie zoals nu bekend of nog te ontwikkelen.

5.10 De Wederpartij verklaart hierbij dat de houder van enig recht op de
content van het door Wederpartij geplaatste materiaal Wederpartij volledig en
onherroepelijk heeft gemachtigd om de toestemming genoemd in lid 9 van dit
artikel te verlenen. Wederpartij verleent andere gebruikers tevens het recht
toegang tot de geplaatste berichten en inhoud, alsmede gebruik, opslag,
downloaden en reproductie ten behoeve van eigen gebruik.

6. Informatie over Wederpartij

6.1 Als Wederpartij zich aanmeldt voor een Overeenkomst eCommerce met Socius.nu
aangeboden diensten en faciliteiten, wordt Wederpartij verzocht worden om
zonder enig voorbehoud aan Socius.nu informatie te verstrekken, waaronder een
geldig email adres. Naast en voor zover van toepassing in aanvulling op elders
op de Site vermelde ‘privacy policy’, is Wederpartij ervan op de hoogte en gaat
er voor zover nodig hierdoor mee akkoord dat Socius.nu bepaalde, in anonieme
vorm gepresenteerde, door haar onder andere uit de door Wederpartij bij haar
registratie aangemelde informatie tegenover derden bekend kan maken.

6.2 Socius.nu zal tegenover derden niet zonder toestemming van Wederpartij haar
naam, adres, emailgegevens of telefoonnummer gekend maken, behalve voor zover
dit voortvloeit uit de wettelijke eisen en voorschriften.

6.3 Socius.nu behoudt zich het recht om Wederpartij aanbiedingen inzake
diensten en producten van derden te doen op basis van de door Wederpartij bij
de aanmelding door Wederpartij aangeduide voorkeuren, vanaf moment van
aanmelding en daarna, zowel door Socius.nu als door derden. Voor verdere
details betreffende wordt Wederpartij doorverwezen naar de ‘Privacy policy’ van
Socius.nu.

7. Registratie en wachtwoord

7.1 Wederpartij dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de
veiligheid en de vertrouwelijkheid van haar persoonlijke informatie,
Toegangscode en andere wachtwoorden. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor
alle, al dan niet toegestane, gebruik van haar wachtwoord en uit hoofde van
haar registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Socius.nu
onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van
haar registratiegegevens en wachtwoord.

8. Aansprakelijkheid Socius.nu

8.1 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden geldt voor wat betreft de
aansprakelijkheid van Socius.nu het in dit artikel bepaalde.

8.2 Socius.nu treedt slechts op als ontmoetingsplaats. De Site fungeert als
ontmoetingsplaats voor ondernemers, directeuren en hoger opgeleide om PROFIELEN
te plaatsen, en Socius.nu is derhalve niet gehouden om selectie of beperkende
maatregelen te implementeren, en past deze verder ook niet toe. Socius.nu is
niet betrokken bij het feitelijke contact tussen de profielhouders. Dientengevolge
is Socius.nu niet aansprakelijk of op enigerlei wijze aanspreekbaar voor de
inhoud en juiste weergave van de kwaliteit, veiligheid en toetsbaarheid aan de
geldende wettelijke eisen van de geplaatste PROFIELEN.

8.3 Aangezien gebruikersidentificatie op het Internet moeilijk is, kan en zal Socius.nu
niet bevestigen dat iedere gebruiker is die hij beweert te zijn. Aangezien Socius.nu
niet wil en kan betrokken worden bij het gedrag van gebruikers van de Diensten
en faciliteiten van Socius.nu, ontslaat de Wederpartij reeds nu voor alsdan Socius.nu
(en alle aan haar geassocieerde partijen en personen) in geval van een zakelijk
geschil van alle claims, eisen en schadeverzoeken (actueel en toekomstig,
direct en indirect) van welke aard of natuur dan ook, bekend of onbekend,
bekend gemaakt of verzwegen, ontstaan uit of op enigerlei voorvloeiend hieruit.

8.4 Het materiaal kan onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Socius.nu kan
niet instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid, compleetheid of tijdigheid van
het Materiaal. Het gebruik van de Site en het materiaal is op eigen risico. Socius.nu
is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de Website aan te brengen.

8.5 Wederpartij verklaart hierbij als enige verantwoordelijk te zijn voor de
vorm, inhoud en juiste invulling van enige PROFIELEN of ander materiaal door de
Wederpartij op de Site geplaatst. Werkgevers zijn alleen aansprakelijkheid voor
het door hen geplaatste materiaal op de Site.

8.7 Socius.nu, haar leveranciers en derden genoemd op de Site zijn niet
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het
gebruik of onbereikbaarheid van de Site , ongeacht of deze op een toerekenbare
tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan
worden gebaseerd.

8.8 Socius.nu is maximaal tot een bedrag van Eur 100,00 aansprakelijk voor alle
uit hoofde van de Overeenkomst eCommerce voortvloeiende schade of de Diensten
die zij aanbiedt, ongeacht de oorzaak van de schade (al dan niet voortvloeiend
uit de overeenkomst, een onrechtmatige daad of welke andere oorzaak ook), voor
alle claims ontstaan uit het gebruik van de Materialen, tenzij sprake is van
opzet of grove nalatigheid van het management van Socius.nu.

9. Hyperlinks naar sites van
derden


9.1 De Site vervat verwijzingen en/of Hyperlinks naar websites van derden. Socius.nu
is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de websites van derden en
kan niet instaan voor de inhoud of accuraatheid van materiaal op dergelijke
websites. Indien Wederpartij besluit via een Hyperlink toegang te verkrijgen
tot websites van derden, is dat op eigen risico.

10. Vrijwaring

10.1 Wederpartij vrijwaart Socius.nu, zijn functionarissen, directeuren,
werknemers en agenten tegen elke claim, aktie of vordering, inclusief, zonder
enig voorbehoud, alle naar redelijkheid en billijkheid juridische en
accountants kosten, ontstaan door gebruik van het Materiaal of door niet
nakoming door Wederpartij van de bepalingen in deze Leverings Voorwaarden en de
Algemene Voorwaarden. Socius.nu zal Wederpartij van enige claim of procedure op
de hoogte stellen en zal Wederpartij ondersteunen, op kosten van Wederpartij in
een eventuele procedure.

11. Betalingen

11.1 Alle facturen zullen volledig worden betaald volgens de voor de door
Wederpartij gekozen betalingswijze, zoals per credit card, Ideal, automatische
incasso, of betaling na facturatie achteraf.

11.2 Op alle facturen zal het geldende BTW tarief worden berekend. Bij te late
betaling behoudt Socius.nu zich het recht de bestelde Diensten tot het moment
van betaling op te schorten.

11.3 Socius.nu behoudt zich het recht voor een handelsinformatie en/of
kredietwaardigheidsonderzoek op Wederpartij uit te laten voeren. Wederpartij
geeft hierbij aan Socius.nu toestemming om indien zij dit wenst een
handelsinformatie en/of kredietwaardigheidsonderzoek op Wederpartij uit te
laten voeren door derde partijen op bank- en handelsreferenties, en alle andere
bronnen waar redelijkerwijs en binnen de geldende wetgeving gebruik van mag
worden gemaakt.

11.4 Socius.nu is te allen tijde gerechtigd om een verleende faciliteit niet te
verlengen en van Wederpartij te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de
nakoming van haar verplichtingen jegens Socius.nu bijvoorbeeld door middel van
een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling
op voorhand, voordat Socius.nu tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

11.5 Alle kosten ter invordering gemaakt door Socius.nu, nadat de betreffende
betalingstermijn is overschreden, komen ten laste van Wederpartij. Indien Socius.nu
het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Wederpartij
daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld.

11.6 Socius.nu is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke
procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake
toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die procedure in het geheel of in
overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

12. Geheimhouding

12.1 In aanvulling op artikel 10 in de Algemene Voorwaarden (“Geheimhouding”),
geldt voor de eCommerce Diensten tevens het volgende.

12.2 Partijen zijn verplicht de inhoud van de Overeenkomst eCommerce alsmede
van deze Leveringsvoorwaarden eCommerce als vertrouwelijke informatie te
behandelen, en verklaren zich akkoord deze informatie niet jegens derden bekend
te maken, anders dan na schriftelijke toestemming van de andere partij, en dan
slechts aan de advocaten en/of accountants van de derden. Daarnaast kan een
partij (‘de ontvangende partij’) informatie van de andere partij (‘de
mededelende partij’) in het kader van de onderhandelingen of uitvoering van de
Overeenkomst eCommerce ontvangen die, zonder verdere beperking, vertrouwelijk
dan wel eigendom van de andere partij is (‘Vertrouwelijke Informatie’).

12.3 De ontvangende partij verklaart dat zij, gedurende en na afloop van de
onderhavige overeenkomst, de Vertrouwelijke Informatie met de grootst mogelijke
discretie ne geheimhouding zal behandeling, en in aanvulling daarop, erop toe
zal zien dat de Vertrouwelijke Informatie met de dezelfde beschermings- en
beveiligingsmaatregelen zal worden omgeven als dat partij dat met haar eigen
Vertrouwelijk Informatie zoet, en ieder geval met die bescherming die redelijkerwijs
mag worden vereist.

12.4 De ontvangende partij gaat er tevens mee akkoord dat zij Vertrouwelijke
Informatie niet zal gebruiken voor doeleinden anders dan in verband met de
uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst eCommerce. De term
´Vertrouwelijke Informatie’ omvat niet postings of andere geplaatste berichten
bestemd voor publieke inzage of enige informatie die is of geleidelijk aan
toegankelijk wordt voor het publiek, in het bezit is van de ontvangende partij
voorafgaand aan openbaring door de onthullende partij, beschikbaar zal worden
aan derden die niet in overtreding zijn met welke verplichting dan ook, of
waarvan het rechtens vereist is om te openbaren.

12.5 De partijen erkennen dat openbaring of gebruik van de door de mededelende
partij verstrekte vertrouwelijke informatie door de ontvangende partij in
strijd met de voorwaarden van dit artikel onherstelbare schade kan veroorzaken
voor de mededelende partij; daarom zal in het geval een van de partijen inbreuk
maakt of dreigt te maken op de voorwaarden van dit artikel, de andere partij
gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling rechtsmaatregelen
(inclusief kort geding) te treffen.

13. Algemeen

13.1 Socius.nu wijst aansprakelijkheid af indien er voor de op haar Site
gepubliceerde informatie en materiaal in andere landen buiten Nederland
wettelijke beperkingen of voorbehouden bestaan, of indien toegang tot de Site
voor bepaalde personen of in bepaalde landen niet toegestaan zou zijn.


Copyright © Socius.nu. All rights reserved   |   Home   Disclaimer   Privacy   Algemene voorwaarden